ESCUELA YAVNE SHIO Y ANITA MONDLAK | 2022 | COMPUTACIƓN YAVNE